Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
AI Blockly Messages 21.3% 18.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Project website http://appinventor.mit.edu
Translation license Apache License 2.0
Number of strings 79971
Number of words 722529
Number of languages 25
Number of source strings 4168
Number of source words 38526
When User Action Detail Object
9 days ago None New string to translate AppInventor/AI Blockly Messages - Nepali
9 days ago None Resource update AppInventor/AI Blockly Messages - Nepali
9 days ago Susan Committed changes AppInventor/AI Blockly Messages - Nepali
9 days ago oseamiya Translation changed AppInventor/AI Blockly Messages - Nepali
कोड को जोडिएको ब्लक चलाउँछ र फिर्ता मान (यदि कुनै छ) लाई बेवास्ता गर्दछ। एक फिर्ता मूल्य संग एक प्रक्रिया कल गर्न को लागी उपयोगी हुन्छ तर मूल्य को आवश्यकता छैन।
9 days ago oseamiya Translation changed AppInventor/AI Blockly Messages - Nepali
कोड को जोडिएको ब्लक चलाउँछ र फिर्ता मान (यदि कुनै छ) लाई बेवास्ता गर्दछ। उपयोगी यदि एक फिर्ता मूल्य संग एक प्रक्रिया कल गर्न को लागी उपयोगी तर मूल्य को आवश्यकता छैन।
9 days ago oseamiya Translation changed AppInventor/AI Blockly Messages - Nepali
कोड को जोडिएको ब्लक चलाउँछ र फिर्ता मान (यदि कुनै ) लाई बेवास्ता गर्दछ। उपयोगी यदि एक फिर्ता मूल्य संग एक प्रक्रिया कल गर्न को लागी तर मूल्य को आवश्यकता छैन।
9 days ago oseamiya New translation AppInventor/AI Blockly Messages - Nepali
कोड को जोडिएको ब्लक चलाउँछ र फिर्ता मान (यदि कुनै ) लाई बेवास्ता गर्दछ। उपयोगी यदि एक फिर्ता मूल्य संग एक प्रक्रिया कल गर्न को लागी तर मूल्य को आवश्यकता छैन।
9 days ago oseamiya New translation AppInventor/AI Blockly Messages - Nepali
यदि परीक्षण गरीएको अवस्था सत्य हो, 'तब-फिर्ता' स्लट संग जोडिएको अभिव्यक्ति को मूल्यांकन को नतिजा फर्काउनुहोस्; अन्यथा 'अन्य-रिटर्न' स्लट संग जोडिएको अभिव्यक्ति को मूल्यांकन को परिणाम फर्काउनुहोस्; फिर्ता स्लट को एक मा अभिव्यक्ति मूल्यांकन गरिनेछ।
9 days ago oseamiya New contributor AppInventor/AI Blockly Messages - Nepali
a month ago Susan New string to translate AppInventor/AI Blockly Messages - Nepali
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year