Translation status

Strings818
18.8% Translate
Words4875
16.1%

Translation Information

Project website http://appinventor.mit.edu
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license Apache License 2.0
Repository https://github.com/SusanRatiLane/appinventor-translations.git
Repository branch master b6135a8c, 2 weeks ago
Repository containing Weblate translations https://weblate.appinventor.mit.edu/git/appinventor/ai-blockly-messages/
Filemaskappinventor/blocklyeditor/src/msg/ai_blockly/messages_*.json
Monolingual base language fileappinventor/blocklyeditor/src/msg/ai_blockly/messages_en.json
Translation file appinventor/blocklyeditor/src/msg/ai_blockly/messages_ne.json
When User Action Detail Object
6 months ago Susan New string to translate AppInventor/AI Blockly Messages - Nepali
6 months ago Susan Resource update AppInventor/AI Blockly Messages - Nepali
2 years ago None New string to translate AppInventor/AI Blockly Messages - Nepali
2 years ago None Resource update AppInventor/AI Blockly Messages - Nepali
2 years ago Susan Committed changes AppInventor/AI Blockly Messages - Nepali
2 years ago oseamiya Translation changed AppInventor/AI Blockly Messages - Nepali
कोड को जोडिएको ब्लक चलाउँछ र फिर्ता मान (यदि कुनै छ) लाई बेवास्ता गर्दछ। एक फिर्ता मूल्य संग एक प्रक्रिया कल गर्न को लागी उपयोगी हुन्छ तर मूल्य को आवश्यकता छैन।
2 years ago oseamiya Translation changed AppInventor/AI Blockly Messages - Nepali
कोड को जोडिएको ब्लक चलाउँछ र फिर्ता मान (यदि कुनै छ) लाई बेवास्ता गर्दछ। उपयोगी यदि एक फिर्ता मूल्य संग एक प्रक्रिया कल गर्न को लागी उपयोगी तर मूल्य को आवश्यकता छैन।
2 years ago oseamiya Translation changed AppInventor/AI Blockly Messages - Nepali
कोड को जोडिएको ब्लक चलाउँछ र फिर्ता मान (यदि कुनै ) लाई बेवास्ता गर्दछ। उपयोगी यदि एक फिर्ता मूल्य संग एक प्रक्रिया कल गर्न को लागी तर मूल्य को आवश्यकता छैन।
2 years ago oseamiya New translation AppInventor/AI Blockly Messages - Nepali
कोड को जोडिएको ब्लक चलाउँछ र फिर्ता मान (यदि कुनै ) लाई बेवास्ता गर्दछ। उपयोगी यदि एक फिर्ता मूल्य संग एक प्रक्रिया कल गर्न को लागी तर मूल्य को आवश्यकता छैन।
2 years ago oseamiya New translation AppInventor/AI Blockly Messages - Nepali
यदि परीक्षण गरीएको अवस्था सत्य हो, 'तब-फिर्ता' स्लट संग जोडिएको अभिव्यक्ति को मूल्यांकन को नतिजा फर्काउनुहोस्; अन्यथा 'अन्य-रिटर्न' स्लट संग जोडिएको अभिव्यक्ति को मूल्यांकन को परिणाम फर्काउनुहोस्; फिर्ता स्लट को एक मा अभिव्यक्ति मूल्यांकन गरिनेछ।
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 818 4875
Translated 18.8% 154 783
Needs editing 0.1% 1
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Oct. 14, 2021, 6:28 a.m.
Last author Sneha Sharma

Activity in last 30 days

Activity in last year