Translation status

Strings11
100.0% Translate
Words125
100.0%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
AI Blockly Messages 100.0% 100.0% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% Translate
OdeMessages 92.4% 76.8% 0.2% 0.5% 0.0% 0.1% Translate

Translation Information

Project website http://appinventor.mit.edu
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license Apache License 2.0
Repository https://github.com/SusanRatiLane/appinventor-translations.git
Repository branch master dcb48d11, 5 months ago
Repository containing Weblate translations https://weblate.appinventor.mit.edu/git/appinventor/noprojectdialog/
Filemaskappinventor/appengine/src/com/google/appinventor/client/explorer/dialogs/NoProjectDialogBoxNoProjectDialogBoxUiBinderImplGenMessages_*.properties
Monolingual base language fileappinventor/appengine/src/com/google/appinventor/client/explorer/dialogs/NoProjectDialogBoxNoProjectDialogBoxUiBinderImplGenMessages_en.properties
Translation file appinventor/appengine/src/com/google/appinventor/client/explorer/dialogs/NoProjectDialogBoxNoProjectDialogBoxUiBinderImplGenMessages_hy.properties
When User Action Detail Object
a year ago None Committed changes AppInventor/NoProjectDialog - Armenian
a year ago ai2.am New translation AppInventor/NoProjectDialog - Armenian
Զարմանալիորեն զվարճալի է, երբ համակարգը տեքստից անցնում է խոսքի։ Համոզվեք ինքներդ այս մեկնարկային, խոսող հավելվածի միջոցով:
a year ago ai2.am Translation changed AppInventor/NoProjectDialog - Armenian
Սկսենք մի քանի վարժությունդասընթացից
a year ago ai2.am New translation AppInventor/NoProjectDialog - Armenian
Անցնել Դասընթացին
a year ago None Committed changes AppInventor/NoProjectDialog - Armenian
a year ago ai2.am New translation AppInventor/NoProjectDialog - Armenian
Փակել
a year ago ai2.am New translation AppInventor/NoProjectDialog - Armenian
Բարի գալուստ
a year ago ai2.am New translation AppInventor/NoProjectDialog - Armenian
Թարգմանել հավելվածը
a year ago ai2.am New translation AppInventor/NoProjectDialog - Armenian
Արագ թարգմանիր անգլերենից իսպաներեն (և այլ լեզուներ): Անհրաժեշտ է ստեղծել հավելված, որը կարող է օգնել ներգաղթյալ ծնողներին, ովքեր լրացուցիչ օգնության կարիք ունեն անգլիախոս միջավայրում։ Ոգեշնչումը «YR Media»-ի {0} Ինչ է նշանակում լինել թարգմանիչ։{1}:
a year ago ai2.am New translation AppInventor/NoProjectDialog - Armenian
Խոսիր ինձ հետ
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 11 125
Translated 100.0% 11 125
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Sept. 4, 2021, 3:42 p.m.
Last author ArmeniaTeam

Activity in last 30 days

Activity in last year