Translation status

Strings3972
79.2% Translate
Words39700
64.9%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
AI Blockly Messages 88.3% 89.7% 0.4% 0.7% 0.1% 0.0% Translate
NoProjectDialog 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website http://appinventor.mit.edu
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Apache License 2.0
Repository https://github.com/SusanRatiLane/appinventor-translations.git
Repository branch master ea50003c, 3 days ago
Repository containing Weblate translations https://weblate.appinventor.mit.edu/git/appinventor/odemessages/
Filemaskappinventor/appengine/src/com/google/appinventor/client/OdeMessages_*.properties
Monolingual base language fileappinventor/appengine/src/com/google/appinventor/client/OdeMessages_en.properties
Translation file appinventor/appengine/src/com/google/appinventor/client/OdeMessages_hy.properties
When User Action Detail Object
3 months ago Susan New string to translate AppInventor/OdeMessages - Armenian
3 months ago Susan Resource update AppInventor/OdeMessages - Armenian
6 months ago Susan New string to translate AppInventor/OdeMessages - Armenian
6 months ago Susan Resource update AppInventor/OdeMessages - Armenian
a year ago None Committed changes AppInventor/OdeMessages - Armenian
a year ago ai2.am Translation changed AppInventor/OdeMessages - Armenian
JSON տող, որը ներկայացնում է էկրանի մի ենթաբաժին։ Կաղապարային հավելվածների հեղինակները կարող են այն օգտագործել՝ կառավարելու համար, թե ինչ բաղադրիչներ, դիզայներական հատկություններ և բլոկներ են հասանելի նախագծում։
a year ago ai2.am Translation changed AppInventor/OdeMessages - Armenian
Այս հատկությունը պարունակում է ամենավերջին հաղորդագրությունների ցուցակը, որտեղ նշված է մուտք եղած օգտատերը։ Ի սկզբանե ցուցակը դատարկ է։Այն սահմանելու համար ծրագիրը պետք է՝ <ol><li>Կանչի<code>Լիզորել</code> մեթոդը։ </li> <li> Սպասել <code>Լիազորվածէ</code> ազդակին։
</li> <li>Կանչել <code>ՀայցելԱնձնականՀաղորդագրություններ</code> մեթոդը։ </li> <li> Սպասել <code>ԱնձնականՀաղորդագրություններըՍտացվածեն</code> ազդակին։ </li></ol> Այս հատկության արժեքը այնուհետև կսահմանվի վերադարձված անձնական հաղորդագրությունների ցուցակին (և կպահպանի արժեքը մինչև <code>ՀայցելԱնձնականՀաղորդագրություններ</code>-ի ցանկացած հետագա կանչը։)
a year ago ai2.am New translation AppInventor/OdeMessages - Armenian
Այս հատկությունը պարունակում է ամենավերջին հաղորդագրությունների ցուցակը, որտեղ նշված է մուտք եղած օգտատերը։ Ի սկզբանե ցուցակը դատարկ է։Այն սահմանելու համար ծրագիրը պետք է՝ <ol><li>Կանչի<code>Լիզորել</code> մեթոդը։ </li><li> Սպասել <code>Լիազորվածէ</code> ազդակին։
</li><li>Կանչել <code>ՀայցելԱնձնականՀաղորդագրություններ</code> մեթոդը։ </li><li> Սպասել <code>ԱնձնականՀաղորդագրություններըՍտացվածեն</code ազդակին։ </li></ol> Այս հատկության արժեքը այնուհետև կսահմանվի վերադարձված անձնական հաղորդագրությունների ցուցակին (և կպահպանի արժեքը մինչև <code>ՀայցելԱնձնականՀաղորդագրություններ</code>-ի ցանկացած հետագա կանչը։)
a year ago ai2.am Translation changed AppInventor/OdeMessages - Armenian
<p>Կլոր "Սպրայտ" որը կարող է տեղադրվել <code>Կտավ</code> -ում, որտեղ այն կարող է արձագանքել հպումներին ու քաշելուն (drags), փոխազդել այլ սփրայտերի (<code>ՊատկերիՍպրայտ</code>երի և այլ <code>Գնդակ</code>ների) և Կտավի եզրի հետ ու շարժվել ըստ իր հատկությունների արժեքների: </p><p> Օրինակ` որպեսզի <code>Գնդակ</code>-ը շարժվի 4 պիքսել դեպի <code>Կտավ</code>-ի գագաթ ամեն 500 միլիվայրկյանում (կես վայրկյան), դուք պետք է սահմանեք <code>Արագություն</code> հատկությունը` 4 (պիքսել), <code>Միջակայք</code>-ը` 500 [միլիվայրկյան], <code>Ուղղություն</code>-ը` 90 [աստիճան] և <code>Ակտիվացվածէ</code> հատկությունը՝ որպես <code>Ճշմարիտ</code>: </p><p> <code>Գնդակ</code>-ի և <code>ՊատկերիՍպրայտ</code>-ի միջև տարբերությունն այն է, որ վերջինս կարող է ստանալ իր տեսքը պատկերի ֆայլից, մինչդեռ <сcode>Գնդակ</сcode>-ի տեսքը կարող է փոխվել միայն փոփոխելով իր <code>ՆերկիԳույն</code> և <code>Շառավիղ</code> հատկությունները: </p>
a year ago ai2.am New translation AppInventor/OdeMessages - Armenian
<p>Կլոր "Սպրայտ" որը կարող է տեղադրվել <code>Կտավ</code> -ում, որտեղ այն կարող է արձագանքել հպումներին ու քաշելուն (drags), փոխազդել այլ սփրայտերի (<code>ՊատկերիՍպրայտ</code>երի և այլ <code>Գնդակ</code>ների) և Կտավի եզրի հետ ու շարժվել ըստ իր հատկությունների արժեքների: </p><p> Օրինակ` որպեսզի <code>Գնդակ</code>-ը շարժվի 4 պիքսել դեպի <code>Կտավ</code>-ի գագաթ ամեն 500 միլիվայրկյանում (կես վայրկյան), դուք պետք է սահմանեք <code>Արագություն</code> հատկությունը` 4 (պիքսել), <code>Միջակայք</code>-ը` 500 [միլիվայրկյան], <code>Ուղղություն</code>-ը` 90 [աստիճան] և <code>Ակտիվացվածէ</code> հատկությունը՝ որպես <code>Ճշմարիտ</code>: </p><p> <code>Գնդակ</code>-ի և <code>ՊատկերիՍպրայտ</code>-ի միջև տարբերությունն այն է, որ վերջինս կարող է ստանալ իր տեսքը պատկերի ֆայլից, մինչդեռ <сode>Գնդակ</сode>-ի տեսքը կարող է փոխվել միայն փոփոխելով իր <code>ՆերկիԳույն</code> և <code>Շառավիղ</code> հատկությունները: </p>
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 3972 39700
Translated 79.2% 3146 25752
Needs editing 0.7% 28
Failing check 1.0% 38

Last activity

Last change June 17, 2023, 3:42 p.m.
Last author ArmeniaTeam

Activity in last 30 days

Activity in last year