Translation status

Strings3150
71.3% Translate
Words32961
43.4%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
DEPRECATED (was Blockly Messages JSON) 100.0% 100.0% 0.0% 0.9% 0.0% 0.0% Translate
AI Blockly Messages 100.0% 100.0% 0.0% 0.9% 0.0% 0.0% Translate
NoProjectDialog 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website http://appinventor.mit.edu
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Apache License 2.0
Repository https://github.com/SusanRatiLane/appinventor-translations.git
Repository branch master 464823aa, 6 days ago
Repository containing Weblate translations https://weblate.appinventor.mit.edu/git/appinventor/odemessages/
Filemaskappinventor/appengine/src/com/google/appinventor/client/OdeMessages_*.properties
Monolingual base language fileappinventor/appengine/src/com/google/appinventor/client/OdeMessages_en.properties
Translation file appinventor/appengine/src/com/google/appinventor/client/OdeMessages_hy.properties
When User Action Detail Object
an hour ago ai2.am New translation AppInventor/OdeMessages - Armenian
FirebaseՏոկեն-ի Ստացման մեթոդՍահմանում է տոկենը լռելյայն Firebase- ի համար:
an hour ago ai2.am New translation AppInventor/OdeMessages - Armenian
Սահմանում է շարժիչին ամրացված անիվների տրամագիծը։
an hour ago ai2.am New translation AppInventor/OdeMessages - Armenian
Վանդակի ֆոնի գույնը, որպես ալֆա-կարմիր-կանաչ-կապույտ ամբողջ արժեք։
an hour ago ai2.am New translation AppInventor/OdeMessages - Armenian
Սահմանում է, թե արդյոք Կտավը պետք է տեսանելի լինի էկրանին։ Արժեքը ճշմարիտ է, եթե Կտավը ցուցադրվում է, և կեղծ՝ եթե թաքնված է։
2 hours ago ai2.am New translation AppInventor/OdeMessages - Armenian
խոնավություն
2 hours ago ai2.am New translation AppInventor/OdeMessages - Armenian
Տվիչի բաղադրիչ, որը կարող է չափել շրջակայքի օդի հարաբերական խոնավությունը: Android սարքավորումների մեծ մասը չունի այս տվիչը:
2 hours ago ai2.am New translation AppInventor/OdeMessages - Armenian
Շրջակայքի հարաբերական խոնավությունը տոկոսներով, եթե տվիչը հասանելի է և միացված:
2 hours ago ai2.am New translation AppInventor/OdeMessages - Armenian
Խոնավություն
2 hours ago ai2.am New translation AppInventor/OdeMessages - Armenian
Էլ-ՓոստիՀասցեներիՑուցակ հատկության ստացման մեթոդՎերադարձնում է նշված կոնտակտի հետ կապված Էլ․հասցեների ցուցակ։
2 hours ago ai2.am New translation AppInventor/OdeMessages - Armenian
Փոխել տՏևողությունը վերածում է շաբաթների քանակի։
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 3150 32961
Translated 71.3% 2247 14317
Needs editing 1.9% 60
Failing check 2.2% 70

Last activity

Last change Sept. 25, 2021, 1:59 p.m.
Last author ArmeniaTeam

Activity in last 30 days

Activity in last year