Translation status

Strings3433
79.9% Translate
Words34053
58.9%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
AI Blockly Messages 97.7% 96.5% 1.1% 0.8% 0.0% 0.0% Translate
NoProjectDialog 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website http://appinventor.mit.edu
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Apache License 2.0
Repository https://github.com/SusanRatiLane/appinventor-translations.git
Repository branch master ac88a133, 6 days ago
Repository containing Weblate translations https://weblate.appinventor.mit.edu/git/appinventor/odemessages/
Filemaskappinventor/appengine/src/com/google/appinventor/client/OdeMessages_*.properties
Monolingual base language fileappinventor/appengine/src/com/google/appinventor/client/OdeMessages_en.properties
Translation file appinventor/appengine/src/com/google/appinventor/client/OdeMessages_hy.properties
When User Action Detail Object
2 weeks ago None Committed changes AppInventor/OdeMessages - Armenian
2 weeks ago ai2.am New translation AppInventor/OdeMessages - Armenian
Վերադարձնում է լուսավորության ընթացիկ մակարդակը որպես 0-ից 1023 միջակայքի արժեք, կամ -1, եթե լուսավորության մակարդակը հնարավոր չէ ընթերցել:
2 weeks ago ai2.am New translation AppInventor/OdeMessages - Armenian
Լուսավորության ամենավերջին մակարդակը՝ լյուքսով, եթե տվիչը հասանելի է և միացված է:
2 weeks ago ai2.am New translation AppInventor/OdeMessages - Armenian
Վերադարձնում է լուսավորության ընթացիկ մակարդակը որպես 0-ից 1023 միջակայքի արժեք, կամ -1, եթե լուսավորության մակարդակը հնարավոր չէ ընթերցել կամ եթե ՀայտնաբերելԳույն հատկությունը սահմանված է Ճշմարիտ:
3 weeks ago None Committed changes AppInventor/OdeMessages - Armenian
3 weeks ago ai2.am New translation AppInventor/OdeMessages - Armenian
Տեղափոխել Աղբաման
3 weeks ago ai2.am New translation AppInventor/OdeMessages - Armenian
Ջնջել նախագիծըՏեղափոխել Աղբաման
3 weeks ago ai2.am New translation AppInventor/OdeMessages - Armenian
Տեսնել Աղբամանը
3 weeks ago ai2.am New translation AppInventor/OdeMessages - Armenian
Տեսնել Աղբամանը
3 weeks ago ai2.am New translation AppInventor/OdeMessages - Armenian
ՏեղափոխմանՄեթոդ
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 3433 34053
Translated 79.9% 2743 20071
Needs editing 0.8% 26
Failing check 1.0% 34

Last activity

Last change Dec. 31, 2021, 10:42 a.m.
Last author ArmeniaTeam

Activity in last 30 days

Activity in last year